Dierenarts @ Home - Giardia & uw huisdier
Medicatie voor uw huisdier


Om uw huisdier zo goed en persoonlijk mogelijk te helpen hebben wij deze informatie video(s) voor u gemaakt. Vaak krijgt u tijdens een bezoek met de dierenarts veel informatie. Om het een en ander rustig na te kijken kunt u dan ook hier terecht.

Het gaat hier om video's van eventuele aandoeningen en medicijnen voor uw huisdier. Mogelijk hebt u meer informatie gekregen over aandoeningen of medicatie dan film materiaal van beschikbaar is. Hebt u na deze film(s) nog vragen of wilt u een afspraak inplannen? Kijk dan onder de video hoe u ons kunt bereiken. Medicatie voor uw huisdier is persoonlijk en specifiek. Volg altijd de instructies van de dierenarts en assistente die de medicatie heeft voorgeschreven. Bij twijfel kunt u altijd navraag doen.

Deze video's bieden wij aan via Youtube. U kunt eventueel de kwaliteit (voor bandbreedte) aanpassen via de speler (het tandwiel rechts onder).


Bijsluiters
  Novacam
   NOVACAM® 1,5 mg/ml orale suspensie voor honden
   NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND
   Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
   AST Beheer B.V.
   Wilgenweg 7
   3421 TV Oudewater

   Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:
   Produlab Pharma B.V.
   Forellenweg 16
   4941 SJ Raamsdonksveer

   BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL Novacam 1,5 mg/ml orale suspensie voor honden
   Meloxicam
   GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN
   Per ml
   Werkzaam bestanddeel:
   Meloxicam 1,5 mg
   Hulpstoffen:
   Natriumbenzoaat 1,75 mg
   Groen/gele suspensie met een anijsgeur.

   INDICATIES
   Verlichting van ontsteking en pijn in zowel acute als chronische aandoeningen van het bewegingsapparaat.

   CONTRA-INDICATIES
   Niet gebruiken bij drachtige of melkgevende dieren. Niet voor gebruik bij dieren die lijden aan gastro-intestinale afwijkingen zoals irritatie en bloedingen, verminderde lever-, hart- of nierfunctie en stollingsstoornissen. Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of één van de hulpstoffen. Niet gebruiken bij honden jonger dan 6 weken.
   BIJWERKINGEN
   Typische bijwerkingen van NSAID’s zoals vermindering van de eetlust, braken, diarree, occult faecaal bloed apathie en nierfalen werden af en toe gemeld. Deze bijwerkingen komen gewoonlijk in de eerste behandelingsweek voor en zijn in de meeste gevallen van voorbijgaande aard en verdwijnen na het staken van de behandeling, maar kunnen in zeer zeldzame gevallen ernstig of fataal zijn. Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

   DIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL
   BESTEMD IS Hond
   DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG
   Voor orale toediening.
   Niet toedienen aan honden met een lichaamsgewicht lager dan 2,5 kg.
   De aanvangsbehandeling is een éénmalige dosis van 0,2 mg meloxicam per kg lichaamsgewicht op de eerste dag. De dagelijkse behandeling dient, met een interval van 24 uur, te worden voortgezet met een orale onderhoudsdosis van 0,1 mg meloxicam per kg lichaamsgewicht, éénmaal per dag. Bij langdurige behandeling kan, nadat een klinisch effect is waargenomen (na > 4 dagen), de dosis meloxicam worden aangepast aan de laagste, nog werkzame individuele dosis. Hierbij dient rekening te worden gehouden met het feit dat de mate van pijn en ontsteking bij chronische aandoeningen van het bewegingsapparaat kan variëren met de tijd. De nauwkeurigheid van doseren verdient speciale aandacht. Goed schudden voor gebruik. Oraal toedienen gemengd met voer of direct in de bek.
   De suspensie kan met het maatspuitje dat is meegeleverd in de verpakking, worden gegeven. De spuit past op het flesje en heeft een verdeling op basis van kg lichaamsgewicht dat overeenkomt met de onderhoudsdosering. Dus voor aanvang van de therapie op de eerste dag is tweemaal de onderhoudsdosering nodig.
   Een klinisch effect wordt meestal binnen 3 – 4 dagen waargenomen. De behandeling dient te worden gestaakt wanneer er na uiterlijk 10 dagen geen klinische verbetering optreedt. Vermijd contaminatie tijdens gebruik.
   AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING
   De nauwkeurigheid van doseren verdient speciale aandacht. Volg de instructies van de dierenarts nauwkeurig op.
   WACHTTERMIJN
   Niet van toepassing.

   SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
   Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking. Houdbaarheid na eerste opening van de flacon: 6 maanden. Niet te gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket na EXP: De uiterste gebruiksdatum verwijst naar de laatste dag van de maand.
   SPECIALE WAARSCHUWINGEN
   Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren
   De behandeling dient gestaakt te worden, als er bijwerkingen voorkomen en een dierenarts dient te worden geraadpleegd. Vermijd het gebruik bij gedehydrateerde, hypovolemische of hypotensieve dieren; in deze gevallen is er een potentieel verhoogd risico van nefrotoxiciteit. Dit product is bestemd voor honden en is niet geschikt voor toediening aan katten.
   Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient
   Personen met een bekende overgevoeligheid voor NSAID´s moeten contact met het diergeneesmiddel vermijden. In geval van accidentele inname, dient onmiddellijk de arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter of het etiket te worden getoond.
   Gebruik tijdens dracht en lactatie
   De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet bewezen tijdens dracht en lactatie (zie contra-indicaties).
   Interacties met andere diergeneesmiddelen en andere vormen van interactie
   Andere NSAID´s, diuretica, anticoagulantia, aminoglycosideantibiotica en stoffen met een hoge eiwitbinding kunnen concurreren voor die binding en dit kan derhalve leiden tot toxische effecten. Novacam 1,5 mg/ml mag niet samen met andere NSAID´s of glucocorticosteroiden worden toegediend. Vóórbehandeling met ontstekingsremmende stoffen kan bijkomende of toegenomen bijwerkingen veroorzaken. Met zulke geneesmiddelen moet een behandelingsvrije periode van tenminste 24 uur voor aanvang van de behandeling in acht worden genomen. Echter, voor het bepalen van de behandelingsvrije periode dient rekening te worden gehouden met de farmacokinetische eigenschappen van de eerder gebruikte producten.
   Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)
   In geval van overdosering is een symptomatische behandeling aangewezen.

   SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.
   DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN
   22 juni 2015
   OVERIGE INFORMATIE
   10, 25, 50 of 125 ml HDPE flacon met een HDPE verzegelde schroefdop en een 3 ml polypropylene maatspuit.
   Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

   REG NL 10515
   KANALISATIE
   UDA
   NOVACAM® 0,5 mg/ml
   Orale meloxicam suspensie voor katten
   DIERGENEESMIDDEL UDA
   Novacam 0,5 mg/ml orale suspensie kat.

   Registratiehouder:
   AST Beheer B.V., Postbus 110, 3420 DC Oudewater
   Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:
   Produlab Pharma B.V., Forellenweg 16, 4941 SJ Raamsdonksveer
   BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
   Novacam 0,5 mg/ml orale suspensie kat.
   Meloxicam

   GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN
   Bevat per ml suspensie:
   Werkzaam bestanddeel: Meloxicam 0,5 mg
   Hulpstoffen: Natriumbenzoaat (E211) 1,75 mg

   INDICATIES
   Verlichting van ontsteking en pijn bij chronische aandoeningen van het bewegingsapparaat.

   CONTRA-INDICATIES
   Niet gebruiken bij drachtige of melkgevende dieren. Niet voor gebruik bij dieren die lijden aan gastro-intestinale afwijkingen zoals irritatie en bloedingen, verminderde lever-, hart- of nierfunctie en stollingsstoornissen. Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of een van de hulpstoffen. Niet gebruiken bij katten jonger dan 6 weken.

   BIJWERKINGEN
   Typische bijwerkingen van niet steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s) zoals vermindering van de eetlust, braken, diarree, occult fecaal bloed, apathie en nierfalen werden af en toe gemeld. Deze bijwerkingen zijn in de meeste gevallen van voorbijgaande aard en verdwijnen na het staken van de behandeling, maar kunnen in zeer zeldzame gevallen ernstig of fataal zijn. Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

   DIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS
   Katten

   DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN VAN TOEDIENING
   Dosering

   De aanvangsbehandeling is een éénmalige dosis van 0,1 mg meloxicam per kg lichaamsgewicht op de eerste dag. De dagelijkse behandeling dient, met een interval van 24 uur, te worden voortgezet met een orale onderhoudsdosis van 0,05 mg meloxicam per kg lichaamsgewicht, éénmaal per dag. Wijze van gebruik en toedieningsweg Goed schudden voor gebruik. Oraal toedienen gemengd met voer of direct in de bek. De suspensie kan met het maatspuitje dat is meegeleverd in de verpakking, worden gegeven. De spuit past op het flesje en heeft een verdeling op basis van kg lichaamsgewicht dat overeenkomt met de onderhoudsdosering (met andere woorden: 0,05 mg meloxicam/kg lichaamsgewicht). Dus voor aanvang van de therapie op de eerste dag is twee maal de onderhoudsdosering nodig. Een klinisch effect wordt meestal binnen 7 dagen waargenomen. De behandeling dient te worden gestaakt wanneer er na uiterlijk 14 dagen geen klinische verbetering optreedt. Vermijd contaminatie tijdens gebruik.

   AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING
   De nauwkeurigheid van doseren verdient speciale aandacht. De aanbevolen dosis mag niet overschreden worden. Volg de instructies van de dierenarts nauwkeurig op.

   WACHTTERMIJN Niet van toepassing.

   SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
   Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking. Houdbaarheid na eerste opening van de flacon: 6 maanden Niet te gebruiken na de vervaldatum (EXP) vermeld op de doos en de fles.

   SPECIALE WAARSCHUWINGEN
   Voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren
   De behandeling dient gestaakt te worden als er bijwerkingen voorkomenen een dierenarts te worden geraadpleegd. Vermijd het gebruik bij gedehydrateerde, hypovolemische of hypotensieve dieren; in deze gevallen is er een potentieel verhoogd risico van nefrotoxiciteit. De reactie op langetermijnbehandeling dient regelmatig gecontroleerd te worden door een dierenarts. Novacam 0,5 mg/ml dient niet gebruikt te worden na parenterale injectie van meloxicam of een andere NSAID omdat geschikte doseerschema’s voor dergelijke vervolgbehandelingen niet zijn vastgesteld voor katten.
   Voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient
   Personen met een bekende overgevoeligheid voor NSAID´s moeten contact met het diergeneesmiddel vermijden. In geval van accidentele inname, dient onmiddellijk de arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter of het etiket te worden getoond. Gebruik tijdens de dracht en lactatie Zie de rubriek ‘contra-indicaties’.

   Interacties
   Andere NSAID´s, diuretica, anticoagulantia, aminoglycoside-antibiotica en stoffen met een hoge eiwitbinding kunnen concurreren voor die binding en dit kan derhalve leiden tot toxische effecten. Novacam mag niet samen met andere NSAID´s of glucocorticosteroïden worden toegediend. Vóórbehandeling met ontstekingsremmende stoffen kan bijkomende of toegenomen bijwerkingen veroorzaken. Met zulke geneesmiddelen moet een behandelingsvrije periode van tenminste 24 uur voor aanvang van de behandeling in acht worden genomen. Echter, voor het bepalen van de behandelingsvrije periode dient rekening te worden gehouden met de farmacologische eigenschappen van de eerder gebruikte producten.

   Overdosering
   Meloxicam heeft een nauwe therapeutische veiligheidsmarge bij katten en klinische tekenen van overdosering kunnen al gezien worden bij relatief kleine overdoseringen. In geval van overdosering kan verwacht worden dat de bijwerkingen, zoals beschreven in rubriek “Bijwerkingen”, ernstiger zijn en vaker voorkomen. In geval van overdosering is een symptomatische behandeling aangewezen.

   SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN
   Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

   DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN
   10-06-2009
   OVERIGE INFORMATIE
   10 ml of 25 ml flesje.
   Registratienummer: REG NL 105577Afspraken
Maak direct een afspraak met uw Dierenarts@Home. Wij zijn hiervoor (via 0411 - 555 000 telefonisch bereikbaar op:
 • Maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en sluitingstijd
 • Zaterdag van 10.00 - 16.00
Wij werken alleen op afspraak voor uw huisdier, zodat we u en uw huisdier zo goed mogelijk kunnen helpen. Voor het maken van afspraken van bijvoorbeeld operaties kunt u bellen (of e-mailen). Soms is het erg druk in de praktijk waardoor wij u niet direct te woord kunnen staan. Spreek in dat geval alstublieft onze voicemail in, probeer het later nog een keer in of stuurt u ons een e-mail.

U kunt ook bij ons online een afspraak maken voor entingen, nagelsknippen, controles of consult! De afspraak komt dan direct bij ons in de agenda. Zo hoeft u nooit te wachten! Door gebruik te maken van ons online afspraak systeem geeft u ons toestemming uw (persoons)gegevens te gebruiken.

LET OP! U kunt kiezen voor consult op de praktijk en HUISVISITE afspraken via ons online systeem. Zo voorkomt u teleurstelling als u onbedoelt de verkeerde afspraak in plant (huisvisite waar dat niet kan; praktijkvisite waar u huisvisite bedoelde of bijvoorbeeld huisviste waar u op de praktijk wilde komen). U vindt deze opties onder het "Selecteer type afspraak" drop-down menu in de eerste stap. Daar staan de opties zonder en MET huisvisite. Zo wordt meteen de beschikbare tijd weergegeven wanneer onze arts(en) beschikbaar zijn. Geeft u ook alstublieft de juiste hoeveelheid dieren aan; zo maken we voldoende tijd voor u vrij in de agenda om genoeg aandacht te kunnen geven aan al uw huisdieren.